سابقه انجام پروژه های متعدد


شرکت الکترونیک فراتر از دید از سابقه انجام پروژه های متعدد در سطح استانهای کرمان واصفهان وفارس و... برخوردار است.